Suplementy

Olej z wiesiołka | Czym jest, opinie, korzyści, dawkowanie | Cudowne właściwości

Czym jest olej z wiesio?ka?

Wiesio?ek jest to do?? niepozorna i pospolita ro?lina lecznicza pochodz?ca z Ameryki Po?udniowej, jednak w dzikiej formie wyst?puje w wielu miejscach na ca?ym ?wiecie, nawet w Polsce. Ro?nie na polach, ??kach i nieu?ytkach. Z jego nasion robi si? w?a?nie olej wiesio?kowy. Olej z wiesio?ka stosowany jest nie tylko w lecznictwie, ale równie? do wyrobu kosmetyków.

Zwykle jednak olej z wiesio?ka jest dost?pny w formie kapsu?ek ?elowych stosowanych doustnie. Jest to tak?e bardzo istotny sk?adnik wielu suplementów diety. Sportowcy szczególnie powinni zwa?a? na braki w diecie, nie tylko je?li chodzi o makrosk?adniki, ale równie? witaminy i minera?y, wi?c wiesio?ek b?dzie trafnym dodatkiem w codziennej diecie i suplementacji, gdy? nie tylko obni?a cholesterol, ale równie? wp?ywa na odporno?? organizmu.

Ze wzgl?du na swoje pochodzenie, wiesio?ek by? wykorzystywany przez rdzennych mieszka?ców Ameryki w zio?olecznictwie ju? od wielu lat. M?ode li?cie, p?dy, korzenie i zielone str?ki s? jadalne.

Co jednak jest rzadko?ci? w tej ro?linie, to kwas gamma linolenowy. W nasionach wiesio?ka jest 7-10% tego kwasu, co jest niecz?sto spotykane. Olej z wiesio?ka zawiera wyj?tkowo du?? ilo?? niezb?dnych nienasyconych kwasów t?uszczowych (NNKT) – wspomnianego kwasu gamma linolenowego (GLA) oraz kwasu linolowego (LA). Od tych sk?adników zale?y prawid?owy przebieg procesów ?yciowych.

W oleju z wiesio?ka wyst?puj? równie? inne kwasy t?uszczowe – stearynowy, palmitynowy i oleinowy oraz fitosterole, bia?ko bogate w aminokwasy siarkowe i tryptofan, enzymy, witamina E, magnez, cynk, selen oraz wap?.

W?a?nie ten niecodzienny sk?ad sprawia, ?e olej z wiesio?ka jest jedn? z cenniejszych ro?lin dla przemys?u kosmetycznego oraz przy produkcji leków.

Zastosowanie

Nie ma dowodów klinicznych, ?e doustne spo?ywanie oleju z wiesio?ka jest skuteczne, jednak mimo to, jest powszechnie stosowany w leczeniu dolegliwo?ci skórnych. Mo?liwe równie?, i? olej z wiesio?ka ma dzia?anie przeciwzapalne oraz antyalergiczne, suplementacja nim b?dzie wobec tego trafna u alergików. Mo?liwe jest tak?e, ?e olej z wiesio?ka jest skuteczny przy atopowym zapaleniu skóry, co jest bardzo uci??liwym schorzeniem. Przy menopauzie, neuropatii cukrzycowej i reumatoidalnym zapaleniu stawów.

Co wi?cej, wiesio?ek jest przydatny przy redukcji, co mo?e zainteresowa? fanatyków sportów sylwetkowych i ludzi dbaj?cych o swoje cia?o. Olej z wiesio?ka wspomaga trawienie oraz zapobiega magazynowaniu si? t?uszczów. Kwas GLA (gamma linolenowy) uaktywnia dzia?anie brunatnej tkanki t?uszczowej. Odpowiada ona za spalanie zb?dnego t?uszczu i przetwarza go na ciep?o. Ze wzgl?du na to, i? kobiety maj? wi?cej brunatnej tkanki t?uszczowej ni? m??czy?ni, szczególnie dla nich b?dzie polecany olej z wiesio?ka przy walce z oty?o?ci?.

Nienasycone kwasy t?uszczowe wp?ywaj? na utrzymanie odpowiedniego nawodnienia organizmu, wi?c olej z wiesio?ka b?dzie równie? trafny dla osób, które pragn? poprawi? stan skóry. Przy suplementacji wiesio?kiem, skóra powinna sta? si? bardziej elastyczna i j?drna.

 

Dobra na uk?ad kr??enia i odporno??

Maj?c problemy z chorobami stawów warto si?gn?? po olej z wiesio?ka. Kwasy obecne w oleju z wiesio?ka b?d? ?agodzi?y bóle oraz wspomaga?y regeneracje tkanki chrz?stnej i ??cznej. Wiesio?ek tak?e przyspieszy gojenie ran oraz b?dzie dzia?a? zapobiegawczo przy zapaleniu stawów.

Uk?ad odporno?ciowy, szczególnie w okresie zimy czy okresu przej?ciowego na wiosn? jest nara?ony na wiele obci??e? i chorób. Olej z wiesio?ka zapewnia dobr? ochron? przed chorobami p?uc, oskrzeli, gard?a, oczu, a nawet przy astmie.

Olej z wiesio?ka przyda si? te? kiedy chcemy zadba? o ochron? uk?adu kr??enia. Dzia?a antyagregacyjnie na p?ytki krwi. Obni?a ci?nienie i poprawia przep?yw krwi w naczyniach krwiono?nych, wi?c zmniejsza ryzyko wyst?pienia zawa?u serca czy udaru mózgu.

Poza wspomnianymi w?a?ciwo?ciami, wiesio?ek tak?e dzia?a pozytywnie przy terapiach nowotworowych, usprawnia prac? mózgu oraz poprawia p?odno??. Odtruwa organizm, pomagaj?c usun?? z niego wszelkie toksyny. Poprawia kondycj? trzustki i w?troby, ma dzia?anie przeciwcukrzycowe, ?ó?ciop?dne oraz ochronne i ?agodz?ce.

Dawkowanie

Ogólne zalecenia, co do spo?ywania oleju z wiesio?ka, mówi?, ?e dzieci powy?ej 12. roku ?ycia oraz doros?e i starsze osoby w ci?gu dnia powinny bra? maksymalnie do 6-8 gramów dziennie.

Kiedy bierzemy leki przeciwp?ytkowe lub stosujemy fenotiazyn?, zaleca si? ostro?no?? z uwagi na mo?liwe negatywne interakcje z podanymi lekami.

Inne przeciwwskazania to osoby, które czekaj? na operacj?, maj? zaburzenia napadowe, zaburzenia krwawienia, ci??a i karmienie piersi? oraz nadwra?liwo?? na substancje czynne.

Zazwyczaj jednak olej z wiesio?ka jest dobrze tolerowany przez ludzi, lecz nie powinno si? go stosowa? d?u?ej ni? rok.

Ciekawostki

Olej z wiesio?ka zachowuje wszystkie swoje cenne w?a?ciwo?ci, poniewa? jest t?oczony na zimno. W?a?nie dlatego nie stosuje si? go na ciep?o np. do sma?enia. Mo?na nim tak?e polewa? sa?atki, smarowa? nim skór? czy w?osy. Po otwarciu mo?na go stosowa? do oko?o roku.Aleksandra Wianecka

Aleksandra Wianecka

Autor i ekspert

Aleksandra Wianecka studentka filologii angielskiej i studiów menedżersko-prawnych. Z zamiłowania jest trenerką personlaną. Doświadczenie zdobywała na certyfikowanych kursach u specjalistów z całego kraju. Aktualnie pracuje jako doradca żywieniowy. Pisywała dla portalu https://www.muscle-zone.pl/. Obecnie jednak jej artykuły znlażć możecie na naszym oraz jej osobistym blogu https://sheliftsncooks.blogspot.com/?m=1. Aleksandra uwielbia podróże, kocha góry i ma ślabość do pysznego jedzenia. swoją pasję do jedzenia łącz z byciem fit, towrząc dietetyczne odpowiedni słodyczy i klasycznych przepisow kulinarnych. Więcej o Aleksanrze dowiecie się z jej social media: https://www.instagram.com/she.lifts.and.cooks/


Bądź na bieżąco – zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać informacje o naszych aktualnych ofertach i nowości na Blogu. Zapisz się do newslettera!